USport Championships

University of Manitoba Winnipeg, Maintoba

CANWest

University of Manitoba Winnipeg, Maintoba